Back to top
Κανονισμοί Εξετάσεων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 1. Όλες οι ενότητες της εξέτασης θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδεται από το Γραφείο Εξετάσεων και αιτήματα για αλλαγή των προγραμμάτων δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
 2. Στην σπάνια περίπτωση που υποψήφιος δεν λάβει μέρος στις εξετάσεις και των 4 δεξιοτήτων, τότε δεν βαθμολογείται το γραπτό αυτό συνολικά.
 3. Το Γραφείο Εξετάσεων διατηρεί το δικαίωμα αποβολής υποψηφίου από τον χώρο εξετάσεων στην περίπτωση παραβίασης των κανονισμών ή αντιγραφής.
 4. Την ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την ταυτότητά τους, το πρόγραμμα των εξετάσεων, μολύβια και λευκή γόμα.
 5. Εάν ο υποψήφιος αποφασίσει να μην συμμετάσχει στην εξέταση ενώ έχει ήδη εγγραφεί ή αν δεν εμφανιστεί στο εξεταστικό κέντρο στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής του και δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων. Εάν παρόλα αυτά, ασθενήσει ή νοσηλευτεί κατά την διάρκεια των εξετάσεων, οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης, προκειμένου να μεταφερθεί η συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο.
 6. Σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων στοιχείων κατά τη διάρκεια της εγγραφής (επίπεδο εξέτασης, ορθογραφία ονομάτων, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κτλ.) η ευθύνη βαραίνει τον υποψήφιο, τον καθηγητή ή το φροντιστήριο που καταχώρησε τα στοιχεία.
 7. Δεδομένου ότι το Γραφείο Εξετάσεων δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων (κανονισμός GDPR), οποιαδήποτε κίνηση αναφορικά με την διαδικασία των εγγραφών και των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον υποψήφιο ή το σχολείο που έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία.
 8. Σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται η εγγραφή των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων και στα Ελληνικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, πλήρης διεύθυνση) για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών.
 9. Οι αποδείξεις για τα εξέταστρα εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου.
 10. Τα αιτήματα αναβαθμολόγησης γίνονται μέσα σε καθορισμένη περίοδο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με το English Language Center του Michigan State University. Σε κάθε περίπτωση, κανένα αίτημα δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν αν ο υποψήφιος δεν έχει συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 58/100.
 11. Σε περιπτώσεις μη παραλαβής πιστοποιητικών από τους υποψηφίους, τα πιστοποιητικά επιστρέφουν στο Τμήμα Εξετάσεων του MSU και είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου ή του σχολείου να προγραμματίσει εκ νέου την παραλαβή με δική του επιβάρυνση.
 12. Η  επισύναψη  όλων  των  απαραίτητων  εγγράφων  για  την  παροχή  επιπλέον  χρόνου  στη  γραπτή  εξέταση  είναι  αποκλειστική  ευθύνη  του  υποψηφίου,  γίνεται  μόνο  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  MSU  και  οπωσδήποτε  εντός  της  προθεσμίας  εγγραφών,  όπως  αυτή  ανακοινώνεται  επίσημα  στην  ιστοσελίδα  του  MSU.
 13. Τα Γραφεία Εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα απόρριψης συμμετοχής στις εξετάσεις  ή αποβολής υποψηφίου από τον εξεταστικό χώρο στην περίπτωση παραβίασης των κανονισμών των εξετάσεων ή άδικης προνομιακής μεταχείρισης έναντι των άλλων συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Παραδείγματα  ακαδημαϊκών παραπτωμάτων που καθιστούν δεδομένο ότι ο υποψήφιος προσπαθεί να παραβεί τους κανονισμούς των εξετάσεων προς όφελος του, συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

α. Το να λαμβάνει ή να παρέχει βοήθεια κάθε είδους

β. Το να διαβάζει το έντυπο των εξετάσεων πριν την έναρξη της εξέτασης

γ. Το να επιστρέφει σε ενότητα της εξέτασης μετά την πάροδο  του προκαθορισμένου χρόνου

δ. Το να προτρέχει σε ενότητα της εξέτασης πριν τον προκαθορισμένο χρόνο

ε. Το να απαντά ή να αλλάζει τις  απαντήσεις μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου

στ. Το να προσπαθεί να  αφαιρέσει εξεταστικό υλικό από την εξεταστική αίθουσα

ζ. Το να προσπαθεί να  υποκλέψει  εξεταστικό υλικό

η. Της χρήσης κινητού τηλεφώνου ή smart phone καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης

θ. Της δημιουργίας αναστάτωσης κατά την διάρκεια της εξέτασης

ι. Της αδυναμίας να τηρηθούν και να ακολουθηθούν οι κανονισμοί των εξετάσεων

ια. Της αδυναμίας να ακολουθηθούν οι  οδηγίες των εξεταστών και των επιτηρητών

 • Τα γραφεία εξετάσεων ενημερώνουν το Πανεπιστήμιο για κάθε παρατυπία που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια των εξετάσεων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην διορθώσει γραπτά υποψηφίων των οποίων η συμπεριφορά τους παραβαίνει τους άνωθεν κανονισμούς.