Back to top
Επίπεδα Εξετάσεων
MSU-CELC (Certificate of English Language Competency) B2

Σύντομη περιγραφή

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Certificate of English Language Competency του Michigan State University (MSU-CELC) αποτελούνται από τέσσερα μέρη, σχεδιασμένα για να αξιολογούν τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε κάθε ενότητα είναι 25 μονάδες, ενώ η συνολική βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ένας εξεταζόμενος είναι 100 μονάδες. Για την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις του MSU-CELC, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες στο σύνολο του τεστ.

Ακολουθεί μία περιγραφή των ενοτήτων:

Ενότητα Παραγωγής Γραπτού Λόγου

Η ενότητα αυτή απαρτίζεται από δύο μέρη: την Έκθεση (20 μονάδες) και τη Γραμματική (5 μονάδες).

Think About it- Write About it!

Ο εξεταστής διαβάζει δυνατά δύο θέματα στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μία έκθεση με την άποψή τους επάνω σε ένα από τα παρεχόμενα θέματα μέσα σε 35 λεπτά, απαντώντας στην ερώτηση που τους τίθεται στο βέλτιστο των δυνατοτήτων τους. Δεν υπάρχει όριο λέξεων, παρ’ όλ’ αυτά η έκθεση αναμένεται να έχει έκταση τουλάχιστον 3 παραγράφων. Κατά τη βαθμολόγηση, η ανάπτυξη των ιδεών, η γραμματική, το λεξιλόγιο και η οργάνωση του γραπτού λόγου του κάθε υποψηφίου αξιολογείται από 2 βαθμολογητές του MSU.

Grammar you can use!

Αυτή η ενότητα έχει διάρκεια 25 λεπτών και αποτελείται από 40 ερωτήσεις επάνω σε κοινά γραμματικά φαινόμενα, όπως ο σχηματισμός των πτώσεων και οι συμπληρωματικές δομές. Κάθε ερώτηση εξετάζει ένα γραμματικό φαινόμενο.

Ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου

Αυτή η ενότητα διαρκεί περίπου 45 λεπτά και αποτελείται από 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Χωρίζεται σε 3 μέρη: σύντομες συνομιλίες (1 ερώτηση μετά από κάθε απόσπασμα), εκτενέστερες συνομιλίες (3-4 ερωτήσεις μετά από κάθε απόσπασμα) και εκτενείς διάλογοι. Στο τελευταίο μέρος, ακούγονται δύο εκτενή αποσπάσματα, τα οποία ακολουθούνται από 10 ερωτήσεις το καθένα. Τα αποσπάσματα στο τρίτο μέρος ακούγονται δύο φορές. Όλες οι ερωτήσεις παρατίθενται στο εξεταστικό βιβλιάριο (exam booklet) με τη σειρά που ακούγονται. Στην ενότητα αυτή ακούγονται να συνομιλούν άνθρωποι με προφορές από τη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι έχουν ηχογραφηθεί χωρίς την παρεμβολή κάποιου εξωτερικού ήχου.

Ενότητα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Η ενότητα αυτή διαρκεί 60 λεπτά και αποτελείται από 4 εκτενή κείμενα (έως 450 λέξεις), το καθένα από τα οποία ακολουθείται από 10 ερωτήσεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να αναζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες και έννοιες μέσα στο κείμενο, να μαντέψει λεξιλογικές έννοιες μέσα από τα συμφραζόμενα και να αντιληφθεί την οργάνωση του κειμένου, ενώ εξετάζεται για τη συνολική κατανόηση του γραπτού λόγου. Σε αυτό το επίπεδο δεν εξετάζεται η ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων.

Οι ερωτήσεις παρατίθενται με τη σειρά που εμφανίζονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την απάντησή τους.

Ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου

Στην προφορική συνέντευξη, διάρκειας 10-12 λεπτών, ο εξεταζόμενος αξιολογείται από 2 ανεξάρτητους βαθμολογητές. Μετά από μία μικρή προθέρμανση η οποία δεν βαθμολογείται, ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε 6 ερωτήσεις, οι οποίες συνήθως δεν σχετίζονται θεματικά.

Στο επίπεδο MSU-CELC ο εξεταζόμενος καλείται να δώσει 2 περιγραφές και 2 αφηγήσεις και να υποστηρίξει 2 απόψεις του. Στο συγκεκριμένο επίπεδο, ένας από τους εξεταστές δίνει ως παράδειγμα τη δική του απάντηση στην πρώτη περιγραφή και στην πρώτη αφήγηση, προτού ζητήσει από τον υποψήφιο να απαντήσει. Κάθε δραστηριότητα βαθμολογείται ξεχωριστά.

Σε ποιους απευθύνονται οι συγκεκριμένες εξετάσεις;

Οι εξετάσεις MSU-CELC απευθύνονται σε υποψήφιους που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 χρόνια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε ένα μέσο φροντιστήριο ξένων γλωσσών και σε όλους όσους έχουν κατακτήσει ένα ανώτερο-μέσο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές καταστάσεις χωρίς καμία δυσκολία.

Εσείς γνωρίζετε ποιο είναι το δικό σας επίπεδο στα αγγλικά; Δοκιμάστε να συμπληρώσετε ένα υπόδειγμα εξετάσεων MSU-CELC και ανακαλύψτε το!

MSU-CELP (Certificate of English Language Proficiency) C2

Short description of the Certificate

The examination for the Certificate of English Language Proficiency Examination of Michigan State University is a four-section test designed to assess English language ability at Level C2 of the Common European Framework of Reference (CEFR) in all four modalities (Writing, Listening, Reading, and Speaking). There is a focus on the everyday English used by an educated speaker of the language rather than on the specialized language used for academic purposes.

Each of the 4 sections of the test carries the same weight of 25 points, for a total of 100 points.
In order to pass the MSU-CELP candidates need to obtain a total score for all 4 sections of at least 60 points.

A description of the test format follows:

Writing Section

This section comprises two parts: an Essay (20 points) and a Grammar part (5 points)

Think About it- Write About it!

Two prompts are read out to candidates. Candidates are required to write one opinion essay in 35 minutes answering the question to the best of their ability. Though there is no word count, a minimum of 3 paragraphs is expected. The candidate’s development of ideas, grammar, vocabulary and organization will be evaluated by 2 raters at MSU.

Grammar you can use!

This is a 25-minute section consisting of 40 questions on common grammatical phenomena including clause formation and complement structures. Each item tests only one phenomenon instead of a combination of two or more.

Listening Section - Listen to this!

This section lasts approximately 45 minutes and features a total of 40 multiple choice questions. There are 3 parts: short conversations (1 question per extract), longer conversations (3-6 questions per extract) and extended discourse. In this last section, there are two long extracts followed by 10 questions each. The extracts in part 3 are heard twice.

All questions are printed in the order in which the information needed to answer them is heard during the conversation. Standard North American accents are recorded with no noise interference.

Reading Section- Read about it!

This section lasts 60 minutes and comprises 4 extended texts (of up to 450 words) followed by approximately 10 questions each. The questions require reading for specific information or key concepts, guessing lexical meaning in context, understanding text organization, global comprehension and inference.

All questions are printed in the order in which the information needed to answer them is read in the passage.

Speaking Section- Talk about it!

The oral interview lasts 10-12 minutes and a candidate is examined by 2 independent raters. After a warm-up stage which is not rated, an examinee is asked 6 questions, usually not related thematically.

The format for MSU-CELC requires that a candidate provide 1 Description, 1 Narration and 4 Supported Opinions. At this level, there is no modelling of responses for the description or narration tasks. Each task is rated separately.

Who should take this exam?

The MSU-CELP is appropriate for candidates with a minimum of 8 years of English instruction in an average English Language school or for those who have attained an advanced level in the language. Candidates should be able to function in everyday as well as formal situations without any problem.

Are you uncertain what your language ability is? Why not try doing an MSU-CELP test to check your level?

Οι εξετάσεις με μια ματιά

Οι εξετάσεις MSU-CELC και MSU-CELP ακολουθούν την ίδια δομή και χωρίζονται σε ενότητες που ολοκληρώνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι εξετάσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιολογούν και τις 4 γλωσσικές ικανότητες, ενώ η μέγιστη συνολική βαθμολογία των 100 μονάδων μοιράζεται ισότιμα στις 4 ενότητες, από 25 μονάδες σε κάθε ενότητα:

  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου
  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου