Back to top
Ειδικές ρυθμίσεις για υποψηφίους
Το Michigan State University, το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος και το Κολλέγιο Ανατόλια λειτουργούν πάντοτε με γνώμονα την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην γνώση και στην ανάδειξη αυτής μέσω αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν ειδικές παροχές στον τρόπο εξέτασής τους, θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τον φορέα, μαζί με τη φόρμα συναίνεσης (hyperlink), κατά την διαδικασία της εγγραφή τους. Τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν εκδοθεί από επίσημη ειδική επιτροπή (ΚΕΔΔΥ) ή δημόσιο νοσοκομείο.
Υποψήφιοι με δυσκολία στην όραση

Για  τους  υποψηφίους  με  δυσκολία  στην  όραση  προσφέρονται  οι  παρακάτω  ειδικές  παροχές:

  • Βιβλίο  εξετάσεων  με  μεγάλη  γραμματοσειρά:  επιπλέον,  υπάρχει  η  δυνατότητα  αποστολής  ενός  πρότυπου  βιβλίου  εξετάσεων  στον  υποψήφιο,  για  να  βεβαιωθεί  πως  το  μέγεθος  της  γραμματοσειράς  καλύπτει  τις  ανάγκες  του.
  • Βιβλίο  εξετάσεων  σε  Braille:  παρέχεται  στους  υποψηφίους  με  πλήρη  απώλεια  όρασης  που  μπορούν  να  διαβάσουν  Braille. 

Σημείωση:  Σε  αυτή  την  περίπτωση  το  Τμήμα  Εξετάσεων  θα  χρειαστεί  να  ενημερωθεί  κατ’ ελάχιστο 3 μήνες πριν την ημερομηνία εξετάσεων,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  σε  αυτό  το  αίτημα.

Σημείωση:  Οι  υποψήφιοι  στον  νομό  Αττικής  που  αιτούνται  Ειδικής  Μέριμνας,  θα  εξετάζονται  αποκλειστικά  στις  εγκαταστάσεις  του  Αμερικανικού  Κολεγίου,  στην  Αγία  Παρασκευή.

Υποψήφιοι με δυσκολία στην ακοή

Για  τους  υποψηφίους  με  μερική  ή  ολική  απώλεια  ακοής,  πέραν  της  ιατρικής  γνωμάτευσης,  θα  χρειαστεί  να  επισυνάψουν  και  το  ακουόγραμμα.  Οι  παρεχόμενες  διευκολύνσεις  είναι  οι  εξής: 

  • Πηγή  ήχου:  οι  υποψήφιοι  με  ήπια  ή  μέτρια  απώλεια  ακοής  μπορούν  να  ζητήσουν  να  καθίσουν  κοντά  στα  ηχεία  κατά  τη  διάρκεια  της  ενότητας  του  listening  (κατανόηση  προφορικού  λόγου).
  • Εξαίρεση:  οι  υποψήφιοι  με  ολική  απώλεια  ακοής  μπορούν  να  ζητήσουν  να  εξαιρεθούν  από  την  ενότητα  του  listening.  Εάν  επιτύχουν  στις  υπόλοιπες  ενότητες  της  εξέτασης,  θα  σημειωθεί  στο  πιστοποιητικό  τους  πως  η  δεξιότητα  κατανόησης  προφορικού  λόγου  (listening)  δεν  αξιολογήθηκε

Σημείωση:  Οι  υποψήφιοι  στον  νομό  Αττικής  που  αιτούνται  Ειδικής  Μέριμνας,  θα  εξετάζονται  αποκλειστικά  στις  εγκαταστάσεις  του  Αμερικανικού  Κολεγίου,  στην  Αγία  Παρασκευή.

Υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες

Για  τους  υποψηφίους    που  αντιμετωπίζουν  μαθησιακές  δυσκολίες  (π.χ.  δυσλεξία,  δυσγραφία,  δυσαναγνωσία),  παρέχεται  30%  επιπλέον  χρόνος  για  να  ολοκληρώσουν  το γραπτό μέρος της εξέτασής τους. 

Προκειμένου  να  γίνουν  δέκτες  του  επιπλέον  χρόνου,  οι  υποψήφιοι  θα  χρειαστεί  να  επισυνάψουν  κατά  την  εγγραφή  τους  (ή μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών) την  σχετική  ιατρική  γνωμάτευση  και  τη  φόρμα  συναίνεσης  που  αφορά  στη  χρήση  των  Προσωπικών  Δεδομένων.

Επισημαίνεται  ότι  η  ιατρική  γνωμάτευση  θα  πρέπει  να  αναφέρει  με  ακρίβεια  τη  φύση  της  δυσκολίας  που  αντιμετωπίζει  ο  υποψήφιος,  για  την  οποία  αιτείται  την  παροχή  του  επιπλέον  χρόνου  στη  γραπτή  του  εξέταση.

Ειδικότερα  για  τις  περιπτώσεις  δυσγραφίας,  ο  υποψήφιος  θα  χρειαστεί  να  επισυνάψει  συμπληρωματικά  ένα  δείγμα  γραφής  του  (μικρής  έκτασης  έκθεση).

Σημείωση:  Οι  υποψήφιοι  στον  νομό  Αττικής  που  αιτούνται  Ειδικής  Μέριμνας,  θα  εξετάζονται  αποκλειστικά  στις  εγκαταστάσεις  του  Αμερικανικού  Κολεγίου,  στην  Αγία  Παρασκευή.

 

Υποψήφιοι με κινητικές δυσκολίες

Για  τους  υποψηφίους  που  δυσκολεύονται  να  συμπληρώσουν  το  φύλλο  των  απαντήσεων  ή/και  να  γράψουν  την  έκθεση  λόγω  δυσλειτουργίας  των  άνω  άκρων,  παρέχεται  συνολικά  30%  επιπλέον  χρόνος.  Στην  κατηγορία  αυτή  συγκαταλέγονται  τόσο  υποψήφιοι  με  μόνιμες  βλάβες  αλλά  και  με  προσωρινή  βλάβη,  λόγω  ατυχήματος. 

Για  τους  υποψηφίους  με  αναπηρικό  αμαξίδιο  παρέχεται  εύκολη  πρόσβαση  σε  όλους  τους  χώρους  εξέτασης.  Το  Τμήμα  εξετάσεων  θα  χρειαστεί  ωστόσο  να  γνωρίζει  εκ  των  προτέρων  το  σχετικό  αίτημα,  ώστε  να  φροντίσει  για  την  τοποθέτηση  του  υποψηφίου  στο  κατάλληλο  εξεταστικό  κέντρο.   

Σημείωση:  Οι  υποψήφιοι  στον  νομό  Αττικής  που  αιτούνται  Ειδικής  Μέριμνας,  θα  εξετάζονται  αποκλειστικά  στις  εγκαταστάσεις  του  Αμερικανικού  Κολεγίου,  στην  Αγία  Παρασκευή.

 

 

Επισημάνσεις
  • Η  επισύναψη  όλων  των  απαραίτητων  εγγράφων  για  την  παροχή  επιπλέον  χρόνου  στη  γραπτή  εξέταση  είναι  αποκλειστική  ευθύνη  του  υποψηφίου,  γίνεται  μόνο  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  MSU  και  οπωσδήποτε  εντός  της  προθεσμίας  εγγραφών,  όπως  αυτή  ανακοινώνεται  επίσημα  στην  ιστοσελίδα  του  MSU.
  • Ιατρικές  γνωματεύσεις  και  λοιπά  συμπληρωματικά  έγγραφα  δεν  θα  γίνονται  αποδεκτά  εκτός  προθεσμίας,  με  εξαίρεση  τα  έκτακτα  περιστατικά  (ατυχήματα). 
  • Οι  υποψήφιοι  που  αντιμετωπίζουν  θέματα  υγείας  (π.χ.  διαβήτης)  και  λαμβάνουν  φαρμακευτική  αγωγή,  είναι  θεμιτό  να  επικοινωνούν  με  το  Τμήμα  Εξετάσεων,  ώστε  να  είναι  ενήμεροι  και  οι  εξεταστές  για  την  ιδιαιτερότητα  στον  χειρισμό  της  εν  λόγω  διαδικασίας.  Επισημαίνεται  ότι  σε    αυτή  την  περίπτωση  δεν  προβλέπεται  η  παροχή  επιπλέον  χρόνου  στη  γραπτή  εξέταση.
  • Το  τμήμα  εξετάσεων  MSU  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  απορρίψει  ειδικά  αιτήματα  συμμετοχής  υποψηφίων  στις  εξετάσεις  όταν: 

-       τα  επισυναπτόμενα  έγγραφα  προσκομιστούν  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  εγγραφών  για  την  εκάστοτε  εξεταστική  περίοδο.

-       οι  ιατρικές  γνωματεύσεις  προέρχονται  από  ιδιωτικά  νοσοκομεία  και  μη  εξουσιοδοτημένα  διαγνωστικά  κέντρα.

-       στην  ιατρική  γνωμάτευση  δεν  ορίζεται  επακριβώς  η  δυσκολία  του  υποψηφίου  και  κατά  συνέπεια  οι  λόγοι  για  τους  οποίους  είναι  απαραίτητο  να    γίνει  αποδέκτης  των  ειδικών  παροχών.

-       οι  ιατρικές  γνωματεύσεις  εμπεριέχουν  γενικές  ή  ασαφείς  διατυπώσεις  (π.χ.  ψυχολογικές,  συναισθηματικές  δυσκολίες).

-       ο  τρόπος  εξέτασης    που  προτείνεται  από  το  ΚΕΔΔΥ  ή  το  δημόσιο  νοσοκομείο  για  τον  εκάστοτε  υποψήφιο  (π.χ.  προφορική  εξέταση  σε  όλες  τις  ενότητες)  αντίκειται  στους  κανονισμούς  και  στον  τρόπο  εξέτασης  όπως  αυτός  έχει  οριστεί  από  το  Michigan  State  University.

-       η  δυσκολία  του  υποψηφίου,  όπως  αυτή  διατυπώνεται  στην  ιατρική  γνωμάτευση,  επί  της  ουσίας  δεν  παρεμποδίζει  την  ομαλή  συμμετοχή  του  στην  διαδικασία  της  εξέτασης.

  • Τα ιατρικά έγγραφα που έχουν προσκομισθεί, καταστρέφονται 3 μήνες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου (GDPR).